Прашања и одговори:

Износ: 40,000 денари
Рок: 6 месеци